Toimintakertomus 2015

 

Raide ry toteutti Päihdeparkkia vuoden 2015 aikana yhteensä 76 koululla ja kohtasi noin 22 000 nuorta. Vanhempainiltoja toteutimme viidellä koululla ja erilaisten teemapäivien toteutukseen osallistuimme yhdeksällä koululla.

Oppilaita puhututti kannabiksen ohella erityisesti päihteiden sekakäyttö. Myös läheisten ihmisten päihteiden käyttö huolestutti, mikä virittikin monia keskusteluja.

Katupäivystyksessä, joka on vakiinnuttanut paikkansa nuorten illanviettopaikkana, kohtasimme iltaisin keskimäärän 50-70 nuorta. Bussimme oli talvikauden ajan avoinna joka toinen lauantai-ilta. Katupäivystyksiä kertyi vuoden 2015 aikana yhteensä 15. Raide-bussimme vieraili lisäksi nuorten tapahtumissa ympäri Suomea.

Tukiraiteen asiakasmäärät ovat olleet nousussa vuoden 2015 aikana sekä Facebookissa että kasvokkain tehtävässä työssä. Tukiraiteen Facebook on toiminut mahdollisuutena kysyä mieleen nousseita kysymyksiä kouluvierailun jälkeen tai tulla kertomaan kuulumisia ja pyytämään apua oman elämän solmutilanteissa. Facebook-päivystys on toiminut sunnuntai- ja keskiviikkoiltaisin kaksi tuntia sekä tarvittaessa myös muina aikoina. Nuorilla on ollut mahdollisuus varata omaan aikatauluunsa sopiva aika Facebook-tapaamiselle.

Kasvokkain tehtävässä työssä olemme käyttäneet apuna myös ns. Tukiraide-koiraa, joka madaltaa monen nuoren kynnystä keskustelun aloitukseen. Tukiraiteen palvelut räätälöitiin aina kullekin nuorelle hänen tarpeitaan mahdollisimman hyvin vastaaviksi. Tämä tarkoitti myös tiivistä yhteistyötä mm. kouluterveydenhoitajien, koulukuraattoreiden, sosiaalitoimen ja vanhempien kanssa, aina tilanteesta riippuen.

Kesällä 2015 järjestettiin perinteinen Raide-leiri Paimiossa. Leiriläisiä oli kahdeksan ja ohjaajia kolme sekä työharjoittelija. Hienosti sujuneen Seikkailuleirin ohjelma koostui luontoseikkailusta ja telttailusta sekä yhdessäolosta ja omien voimavarojen etsimisestä ja tunnistamisesta.

Kouluvierailuiden yhteydessä keräsimme oppilailta sekä opettajilta palautetta. Vuonna 2014 käyttöön otettu, keskusteleva ja vuorovaikutuksellinen toimintamuotomme on saanut paljon kiitosta sekä henkilökunnalta että oppilailta. Oppilaat kokivat tunnit mielenkiintoisiksi sekä ajatuksia herättäviksi. Ohjaajamme miellettiin helposti lähestyttäviksi, turvallisiksi aikuisiksi.

Vuonna 2015 teimme yhteistyötä paitsi koulujen myös useiden nuorisoa auttavien ja ohjaavien toimijoiden kanssa.

Pitkään jatkunut yhteistyömme Preventiimin (joka toimii osana opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa pysyvää valtakunnallista nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusrakennetta) kanssa jatkui aktiivisena myös viime vuonna.

Raide ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi Päivi Kankaristo. Muut työntekijät vuonna 2015 olivat Aija Tommila sekä ruotsinkielinen työntekijä Mia Öblom. Alkuvuonna meillä oli kuuden kuukauden ajan työharjoittelussa Ville Solkinen ja hän jatkoi syksyllä osa-aikaisena työntekijänä. Keikkaluonteisina työntekijöinä työskentelivät Janina Nyman, Asta Konttinen ja Fanny Lindfors.

Raide ry:n rahoitus toteutettiin tuttuun tapaan yrityksille suunnattujen kampanjoiden kautta, niiden toteutuksesta huolehti Raiteen tuki Oy. Saimme myös jonkin verran lahjoituksia sekä pieniä toiminta-avustuksia vanhempainyhdistyksiltä vanhempainiltojen yhteydessä.

 

Turussa 18.4.2016

Hallitus